Stadgar

Stadgar för Konstnärernas kollektivverkstad i Halmstad 

Organisations nr: 802511-7790
Bildad 1975

§ 1
KKV Halmstad är en ideell förening, vars idé bygger på solidarisk samverkan mellan dess medlemmar.
Syftet
med föreningen är att utgöra en resurs gällande konstnärlig kompetens och utveckling riktat till professionella och semi-professionella medlemmar. Föreningen vill med sina verkstäder och Galleri Najaden också fungera som en mötesplats för konstnärer där man kan föra samtal om konst, utbyta idéer, ingå i olika nätverk och där man kan upprätta olika samarbetsprojekt. Genom att anordna kurser, studiebesök, workshops och utställningar syftar föreningen till att uppmuntra intresset och utöka kunskaperna för konstnärlig verksamhet av skilda slag och på så sätt vara en aktör i ett kulturellt sammanhang.
Föreningens målsättning
är att ge förutsättningar för konstnärer/medlemmar att arbeta med konstnärliga tekniker genom att tillhandahålla lokaler och utrustning för detta.

Årsmöte
§ 2
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet tillsammans med övriga medlemsmöten. Årsmötet skall hållas senast i mars varje år.
Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor innan mötesdatum. Till kallelsen bifogas valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan och budgetförslag.
Motion, som medlem önskar få behandlad på årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan mötet.
Dagordning vid årsmötet skall uppta:
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av 2 justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut och revisionsberättelse
Beslut angående ansvarsfrihet
Valberedningens förslag till:
Val av minst 5 ledamöter i styrelsen jämte 2 suppleanter. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör.
Val av 1 revisor och 1 suppleant
Val av valberedning 2 personer
Fastställande av årsavgift
Röstberättigade på årsmötet är betalande medlem. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast sista februari. Röstning får ej ske via ombud.

§ 3
Extra årsmöte ska utlysas om styrelsen finner det nödvändigt eller om revisorn eller minst en tiondel av medlemmarna begär extra årsmöte för att behandla en viss angiven fråga. Kallelse till extra årsmöte utfärdas skriftligen av styrelsen tidigast tre veckor och senast en (1) vecka före extra årsmöte. Även andra meddelanden än kallelse till årsmöte, skickas skriftligen till medlemmar via e-post.

 Styrelsen
§ 4
Styrelsen ska bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.
Årsmötet väljer ordförande, sekreterare, kassör och minst 2 styrelseledamöter.
Konstituerande styrelsemöte utser ansvariga för respektive verkstäder och ett ombud till KKV riks.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och årsmötets beslut.
Det åligger styrelsen att:
- tillse att årsmötets beslut verkställs
- sammankalla till medlemsmöten
- till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse och bokslut

§ 5
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen.
Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas jämte verksamhetsberättelsen till revisorn senast 2 veckor före årsmötet.
Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 § 6
Firmateckning, attesträtt samt tecknare för post- och bankuttag sker av ordförande och kassör var för sig.

§ 7
På styrelsemöten avgöres frågor med enkel röstövervikt. Styrelsen är beslutsmässig när en (1) mer än hälften av styrelsemedlemmarna är fysiskt närvarande eller deltar via telefon eller länk.

 Medlemskap
§ 8
Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. Föreningens lokaler får ej nyttjas av medlem förrän medlemsavgiften är erlagd. Medlem får inte arbeta ensam innan erforderliga kunskaper visats. Medlem ska vid nyttjande av arbetslokalerna följa instruktioner, skötselanvisningar och ordningsregler som gäller för dessa. Medlem är själv ansvarig vid olycksfall, både materiellt och för skada på person. Åldersgräns för att bli medlem är 18 år.
Vid utträde ur föreningen skall detta meddelas styrelsen och uttagen tagg ska återlämnas.

§ 9
Medlem som bryter mot stadga 8 eller på annat sätt skadar föreningen, kan avstänges av styrelsen.

 § 10
Om förslag till ändring av, eller tillägg till dessa stadgar vill göras, ska styrelsen avge yttrande över förslaget vid närmast följande sammanträde. För förslagets antagande fordras att 3/4 av medlemmarna röstat för förslaget vid två på varandra följande möten, varav det ena är årsmöte. Ärendet måste ha meddelats på dagordningen i kallelsen till båda mötena.

§ 11
Vid föreningens eventuella upphörande tillfaller tillgångarna den eller de föreningar/organisationer som årsmötet beslutar om.

Stadgar antagna på årsmöte 2020-03-08 och på medlemsmötet 2020-08-23.